Вещно право

Консултации, представителство и съдействие при сключване на предварителни и окончателни договори /нотариални актове/ за покупко - продажба на недвижими имоти.
Доброволни и съдебни делби.
Дарения, замени и завещания.
Обследване и проучване на историята на имоти и изготвяне на правни анализи.
Правно съдействие пред държавни и общински органи.
Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на движимо и недвижимо имущество на територията на Република България.
Подготовка и учредяване на ипотеки и други обезпечения, вписване на особени залози, договори за реален залог.
Консултации и съдействие при сключване на договори за поддръжка и договори за управление и аренда на ваканционни имоти.
Абонаментно обслужване на физически лица.
УСЛУГИ

Вещно право
Облигационно право
Търговско право
Административно право
Семейно и наследствено право