Административно право

Съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни.
Обжалване на административни актове.
Представителство пред държавните и общински органи.
УСЛУГИ

Вещно право
Облигационно право
Търговско право
Административно право
Семейно и наследствено право