Търговско право

Учредяване на дружества и изготвяне на необходимите документи.
Вписване на нововъзникнали дружества в Търговския регистър.
Изготвяне на промени в обстоятелствата на съществуващи дружества и вписването им в ТР.
Консултации и съдействие при извършването на договори за покупко – продажба на дружествени дялове.
Делба, замяна и наследяване на дружествени дялове. Увеличаване и намаляване на капитала.
Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне. Консултации и изготвяне на различни видове договори.
Съдействие при различни видове търговски процедури.
Консултации относно правните последици на несъстоятелността.
Изготвяне на правни анализи.
Проучване на правните рискове.
Абонаменто обслужване на корпоративни клиенти.
УСЛУГИ

Вещно право
Облигационно право
Търговско право
Административно право
Семейно и наследствено право