Облигационно право

Изготвяне на договори, правни становища и анализи.
Подготовка при сключването на договори, водене на преговори, изготвяне на съпътстваща документация.
Съдействие при пълно неизпълнение, закъсняло или некачествено изпълнение. Договорна и деликтна отговорност.
Организиране и провеждане на срещи с медиатор.
Процесуално представителство при спорове.
УСЛУГИ

Вещно право
Облигационно право
Търговско право
Административно право
Семейно и наследствено право